Unutrašnja organizacija

Pavilјon I

Pavilјon I

Ambulantno poliklinička služba

U okviru Ambulantno–polikliničke službe sprovode se sledeće aktivnosti:

 1. specijalistički lekarski pregledi (fizijatar, dečiji neurolog, pedijatar), trijaža, dijagnostika i sprovođenje neurorazvojnog i re/habilitacionog tretmana;
 2. konsultativni pregledi lekara drugih specijalnosti: specijalista preventivne i dečije stomatologije, specijalista dečije hirurgije i ortopedije, specijalista radiologije, specijalista kliničke farmakologije;
 3. lekari rade prema određenom redosledu, uz prethodno zakazivanje termina pregleda;
 4. dijagnostičke procedure: ehosonografska dijagnostika (ultrazvučni pregled centralnog nervnog sistema i kukova), elektroencefalografija (EEG);
 5. ambulantni klinički pregled i konsultacija psihologa, logopeda, defektologa, socijalnog radnika;
 6. multidisciplinarna procena, aplikacija i adaptacija ortopedskih pomagala;
 7. praćenje psihomotoričkog razvoja odojčadi sa anamnestički i/ili simptomatski rizičnim razvojem, koja se upućuju iz razvojnih savetovališta;
 8. terapijski tretman kroz sve vidove terapijskih pristupa kao što su: kineziterapija, elektro terapija, radna terapija, logopedski, psihološki, socijalni i drugi tretmani koje se primenjuju u Specijalnoj bolnici.

Stacionarna služba za habilitaciono rehabilitacioni tretman dece uzrasta od 7 do 18 godina (Stacionarna služba „A”)

 1. planira prijem, program i proces habilitacije i rehabilitacije kao i edukacije pacijenata starosti od 7 do 18 godina;
 2. prati zdravstveno stanje pacijenata, leči interkurentna obolјenja i prema potrebi vrši izolaciju;
 3. prati terapijski tretman, vrši evaluaciju postignutih rezultata, obezbeđuje timsku obradu;
 4. zakazuje specijalističke konsultativne preglede i dijagnostičke procedure;
 5. vrši preskripciju, prijem i kontrolu ortopedskih pomagala;
 6. obavlјa kontinuirano sve vidove terapijskih postupaka dostupnih u ustanovi;
 7. vrši vaspitnu i pedagošku delatnost za decu školskog i predškolskog uzrasta u saradnji sa školama: Osnovnom školom za decu sa cerebralnom paralizom „Miodrag Matić” i Osnovnom školom „Dr Dragan Hercog”;
 8. obezbeđuje okupacionu, zabavnu aktivnost pacijenata u slobodno vreme.

Stacionarna služba za habilitaciono rehabilitacioni tretman dece uzrasta od 1 do 7 godine (Stacionarna služba „B”)

 1. planira prijem, program i proces re/habilitacije pacijenata starosti od 1 do 7 godina;
 2. planira prijem majki pratilјa u cilјu obučavanja za tretman sa decom u kućnim uslovima;
 3. prati zdravstveno stanje pacijenata, leči interkurentna obolјenja i prema potrebi vrši izolaciju;
 4. zakazuje specijalističke konsultativne preglede i dijagnostičke procedure;
 5. prati terapijski tretman, vrši evaluaciju postignutih rezultata, obezbeđuje timsku obradu;
 6. vrši preskripciju, prijem i kontrolu ortopedskih pomagala;
 7. obavlјa kontinuirano sve vidove terapijskih postupaka dostupnih u ustanovi;
 8. učestvuje u radu savetovališta kroz rano otkrivanje cerebralne paralize i prati rizično rođenu decu u cilјu radne detekcije i sprovođenja ranog tretmana cerebralne paralize i drugih neuroloških stanja.

Pavilјon II

Pavilјon II

Služba Dnevne bolnice i predprofesionalnog usmeravanja i obučavanja

U okviru službe Dnevne bolnice i predprofesionalnog usmeravanja i obučavanja sprovode se sledeće aktivnosti:

 1. planira prijem, program i proces re/habilitacije pacijenata bez starosnog limita;
 2. pružaju se svi vidovi savremenih terapijskih pristupa dostupnih u ustanovi;
 3. obavlјaju se ponovni specijalistički i konsultativni pregledi i lečenje intenzivnim stimulativnim habilitacionim tretmanom bez izdvajanja iz porodice i socijalne sredine;
 4. sprovodi se video EEG praćenje;
 5. uz kineziterapiju koristi se i elektroterapija kao i terapija u sportskoj sali i na sportskom terenu koji se nalaze u okviru Dnevne bolnice;
 6. edukuje roditelјe kroz savetovalište za roditelјe i staratelјe za tretman u porodici i životnoj sredini pacijenata;
 7. vrši predprofesionalnu orijentaciju i profesionalno osposoblјavanje;
 8. pacijentima školskog uzrasta je, uz terapijski, omogućen i obrazovni program. Uklјučeni su u svakodnevnu nastavu po specijalnom programu u Osnovnoj školi za decu sa cerebralnom paralizom „Miodrag Matić” i nastavu po redovnom programu u Osnovnoj školi „Dr Dragan Hercog”.
 9. sprovodi program predprofesionalnog usmeravanja i profesionalnog osposoblјavanja za pacijente sa određenim stepenom invaliditeta.
© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit