Delatnosti

Kompozicija re/habilitacionog tima

U našem timu svaki stručnjak ima određenu ulogu i profesionalne zadatke za čije su ostvarenje potrebna znanja iz različitih oblasti kao i uže usmerena znanja iz istog profesionalnog područja.

Klјučni članovi tima, njihove kvalifikacije i uloge su:

Lekari

Lekarski pregled

Pri prvom pregledu lekar dobija podatke od roditelјa (stanje majke u toku trudnoće, podaci o porođaju i rizikofaktorima na rođenju), posmatra spontano ponašanje deteta, ispituje tonus mišića i reflekse, izvodi posturalne reakcije koje su vrlo osetlјiv pokazatelј stanja centralnog nervnog sistema, procenjuje funkcionalni i motorni status; postavlјa dijagnozu i uklјučuje dete u potrebne terapije. Kontrolni pregledi omogućavaju kontinuirano praćenje psihomotornog razvoja deteta.

Kineziterapija

Habilitacioni tretman dece sa cerebralnom paralizom podrazumeva na prvom mestu kineziterapiju, ali i druge fizikalne terapije (elektro terapija, termoterapija, biofidbaek).

U okviru kineziterapije fizioterapeuti primenjuju odgovarajući tretman kroz facilitaciju normalnog psihomotronog razvoja i/ili stimulaciju refleksne lokomocije (tretmani po dr Bobatu i dr Vojti).

Na stacionarima pacijentima pružamo i usluge hidroterapije (Habard kada).

Habilitacioni tretman dece sa usporenim psihomootrnim razvojem podrazumeva obuku roditelјa za stimulativni rad i adekvatno bavlјenje sa detetom u kućnim uslovima.

Radna terapija

Tretman u terapiji radom podrazumeva individualni rad sa detetom, a kod određenih starosnih grupa sprovodi se i rad u grupi.

Tretman podrazumeva primenu opštih i specijalizovanih RT postupaka, tehnika i metoda za:

Defektološko–logopedska služba

Defektolog specijalne bolnice bavi se otkrivanjem, dijagnostikom i lečenjem saznajnih poremećaja u dece (poremećajima opažanja, mišlјenja, upamćivanja, učenja i rasuđivanja), ali i psihomotornim poremećajima — karakterističnim za određene sindrome i stanja praćene motoričkim, i mentalnim deficitima. U tom smislu, defektolog naše ustanove radi na habilitaciji, rehabilitaciji i edukaciji dece sa cerebralnom paralizom; ali i drugim razvojno–neurološkim poremećajima.

Defektolog planira i organizuje defektološki tretman na osnovu procene poremećaja, u zavisnosti od toga da li se radi o: praktognostičkim poremećajima, motornom debilitetu, poremećajima razvojnog nesklada, intelektualnoj insuficijenciji itd.

Defektološki tretman se realizuje primenom različitih defektoloških procedura u radu sa decom:

Defektolog ustanove, kroz edukativne procedure, organizuje i realizuje određene oblike okupacione terapije odraslih korisnika naših usluga — u objektu dnevne bolnice.

Defektolog je član stručnog tima ustanove, i osim u gore navedenom, učestvuje u izradi defektoloških nalaza i savetodavnom radu .

Logoped specijalne bolnice radi na prevenciji, detekciji, dijagnostici i lečenju govorno–jezičkih poremećaja u dece sa cerebralnom paralizom i drugim razvojno–neurološkim poremećajima.

Logoped savetuje roditelјe (pratioce) za rad sa pacijentima u vaninstitucionalnim uslovima.

U radu logoped koristi različite dijagnostičke testove, edukativne setove i logopedske aparate.

Logoped je član stručnog tima ustanove i učestvuje u izradi stručnih nalaza.

Odsek za psihologiju

Delatnost Odseka za psihologiju

U Odseku za psihologiju možete obaviti ambulantni klinički pregled i konsultaciju psihologa. Korisnici naših usluga su deca i odrasli sa cerebralnom paralizom i svim ostalim neurorazvojnim dijagnozama, kao i članovi njihovih porodica. Svu decu kod koje postoji anamnestički ili simptomatski rizik za pojavu razvojnih odstupanja, naš lekar će uputiti na preventivni psihološki pregled. Preporučujemo i ostalim roditelјima da, ukoliko imaju brige ili sumnje u vezi sa razvojem svog deteta, obave specijalistički timski pregled u našoj ustanovi. Obavlјamo i usluge psihološke procene, savetovanja i tretmana sa pacijentima na stacionarnim odelјenjima i u Dnevnoj bolnici.

Naši psiholozi su specijalizovani za obavlјanje sledećih delatnosti:

Šta pacijenti i roditelјi mogu da dobiju od nas?

Zakazivanje pregleda

Prvi psihološki pregled se obavlјa prema internom uputu našeg lekara.

Kontrolne preglede zakazuje psiholog ili naš nadležni lekar.

Psihološko testiranje i složenije psihodijagnostičke procedure za decu stariju od dve godine se obavezno zakazuju u neposrednom dogovoru sa psihologom.

Sokobanjska 17a
11040 Beograd
telefon: +381 (0)11 266 77 55, lokal 121 i 119

Braće Jerković 5
11010 Beograd
telefon: +381 (0)11 2468 111

e–pošta: psiholozi@sbcprn.com

Socijalni radnik

Osnovni zadatak socijalnog radnika bolnice jeste stručno i profesionalno odgovorno angažovanje na poslovima iz domena socijalnog rada, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. Kroz pažlјiv odabir, a zatim i korišćenjem najadekvatnijih metoda, socijalni radnik usmerava pacijente i njihove porodice u pravcu ostvarivanja postojeće socijalne zdravstvene zaštite i prava.

Krajnji cilј službe socijalnog rada je da u radu sa pacijentima i roditelјima postignemo najviši nivo lečenja, ali i socijalizacije i participacije pacijenata sa cerebralnom paralizom u porodicu i društvo.

Medicinska sestra

Medicinska sestra je nezaobilazni član našeg tima koja vodi celodnevnu brigu o pacijentima koji su sami primlјeni u bolnicu. Brine o njihovoj ličnoj higijeni, ishrani, redovnom odlasku na sve terapije i praćenju njihovog pedijatrijskog stanja.

Stomatološka ordinacija

© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit