Aktuelno

Uvođenje NIH Toolbox instrumenta

SBCPRN

U našoj ustanovi se priprema pionirski pilot projekat primene kognitivnih testova NIH Toolbox instrumenta Američkog instituta za zdravlјe (NIH — National Institutes of Health), na uzrastu dece i mladih do 18 godina. U pitanju je multidimenzionalni digitalni skup alata, odnosno suptestova, namenjenih istraživačima i kliničarima za procenu kognitivnih, senzornih, motoričkih i emocionalnih funkcija dece od 3. godine života i odraslih svih kalendarskih dobi. Upotreba digitalnih tehnologija u proceni kognitivnih funkcija dece i mladih pokazuje brojne prednosti u odnosu na „klasično” psihološko testiranje. Jednoobraznost zadavanja i ocenjivanja, kao i zanimlјivost sadržaja su neke od njih. U sklopu praćenja dece sa fragilnim X, kao i pacijenta sa drugim neurorazvojnim smetnjama koji uklјučuju poremećaje intelektualnog razvoja, primenom navedenog instrumenta omogućavamo savremeniji i „prijatelјskiji” testovni kontekst za decu sa kojom se vrlo često otežano održava dobar odnos saradnje.

© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit