Radna terapija

 • Tretman u trapiji radom podrazumeva individualni rad sa detetom, a kod određenih starosnih grupa sprovodi se i rad u grupi
 • Tretman podrazumeva primenu opštih i specijalizovanih RT postupaka, tehnika i metoda za:
  • sprečavanje i korekciju patoloških obrazaca kao i stimulaciju, usvajanje i automatizaciju normalnih motornih obrazaca i senzomotornog razvoja
  • razvoj funkcija ruke i šake (stimulacija i uvežbavanje hvata, manipulativne sposobnosti, vizuomotorna koordinacija- gruba i fina, spretnost i preciznost, jednoruke i bimanuelne aktivnosti, uvežbavanje grafo motorike)
  • senzornu integraciju (vestibularne, proprioceptivne, taktilne, audio i vizuelne stimulacije)
  • uvežbavanje perceptivnih funkcija (optična, akustička, taktilna)
  • obuku i korekciju aktivnosti samozbrinjavanja svakodnevnog života
  • predprofesionalno osposobljavanje
AS1 6032
AS1 5629
AS1 82
AS1 83
AS1 84
AS1 85
AS1 5733
AS1 88
AS1 7998
AS1 90
AS1 91
AS1 92
AS1 93
AS1 94
AS1 95
AS1 6608