Radna terapija

 • Tretman u trapiji radom podrazumeva individualni rad sa detetom, a kod određenih starosnih grupa sprovodi se i rad u grupi
 • Tretman podrazumeva primenu opštih i specijalizovanih RT postupaka, tehnika i metoda za:
  • sprečavanje i korekciju patoloških obrazaca kao i stimulaciju, usvajanje i automatizaciju normalnih motornih obrazaca i senzomotornog razvoja
  • razvoj funkcija ruke i šake (stimulacija i uvežbavanje hvata, manipulativne sposobnosti, vizuomotorna koordinacija- gruba i fina, spretnost i preciznost, jednoruke i bimanuelne aktivnosti, uvežbavanje grafo motorike)
  • senzornu integraciju (vestibularne, proprioceptivne, taktilne, audio i vizuelne stimulacije)
  • uvežbavanje perceptivnih funkcija (optična, akustička, taktilna)
  • obuku i korekciju aktivnosti samozbrinjavanja svakodnevnog života
  • predprofesionalno osposobljavanje
AS1 8142

AS1 8142

AS1 8064

AS1 8064

AS1 6580

AS1 6580

AS1 8119

AS1 8119