Defektološko logopedska služba

Defektolog specijalne bolnice, bavi se otkrivanjem, dijagnostikom i lečenjem saznajnih poremećaja u dece /poremećajima opažanja, mišljenja, upamćivanja, učenja i rasuđivanja/; ali i psihomotornim poremećajima - karakterističnim za određene sindrome i stanja praćene motoričkim, i mentalnim deficitima. U tom smislu , defektolog naše ustanove radi na habilitaciji, rehabilitaciji i edukaciji dece sa cerebralnom paralizom; ali i drugim razvojno - neurološkim poremećajima.

Defektolog planira i organizuje defektološki tretman na osnovu procene poremećaja, u zavisnosti od toga da li se radi o: praktognostičkim poremećajima, motornom debilitetu, poremećajima razvojnog nesklada, intelektualnoj insuficijenciji, itd.

Defektološki tretman se realizuje primenom različitih defektoloških procedura u radu sa decom: senzornom integracijom /podsticanje razvoja čulne integracije u dece, koja se realizuje u senzornoj sobi ustanove/; reedukacijom psihomotornog razvoja u defektološkim kabinetima; i edukacijskom korepeticijom dece predškolskog i školskog uzrasta.

Defektolog ustanove, kroz edukativne procedure, organizuje i realizuje odredjene oblike okupacione terapije odraslih korisnika naših usluga - u objektu dnevne bolnice.

Defektolog je član stručnog tima ustanove, i osim u gore navedenom, učestvuje u izradi defektoloških nalaza i savetodavnom radu .

Logoped specijalne bolnice radi na prevenciji, detekciji, dijagnostici i lečenju govorno - jezičkih poremećaja u dece sa cerebralnom paralizom i drugim razvojno - neurološkim poremećajima.

Logoped savetuje roditelje/pratioce/za rad sa pacijentima u vaninstitucionalnim uslovima.

U radu, logoped koristi različite dijagnostičke testove, edukativne setove i logopedske aparate .

Logoped je član stručnog tima ustanove i učestvuje u izradi stručnih nalaza.

AS1 6012

AS1 6012

AS1 36

AS1 36

AS1 37

AS1 37

AS1 38

AS1 38

AS1 39

AS1 39

AS1 8083

AS1 8083

AS1 41

AS1 41

AS1 6543

AS1 6543

AS1 43

AS1 43

AS1 44

AS1 44

AS1 45

AS1 45

AS1 46

AS1 46

AS1 47

AS1 47

AS1 48

AS1 48

AS1 49

AS1 49

AS1 51

AS1 51

AS1 52

AS1 52

AS1 55

AS1 55

AS1 6967

AS1 6967

AS1 9726

AS1 9726