Defektološko logopedska služba

Defektolog specijalne bolnice, bavi se otkrivanjem, dijagnostikom i lečenjem saznajnih poremećaja u dece /poremećajima opažanja, mišljenja, upamćivanja, učenja i rasuđivanja/; ali i psihomotornim poremećajima - karakterističnim za određene sindrome i stanja praćene motoričkim, i mentalnim deficitima. U tom smislu , defektolog naše ustanove radi na habilitaciji, rehabilitaciji i edukaciji dece sa cerebralnom paralizom; ali i drugim razvojno - neurološkim poremećajima.

Defektolog planira i organizuje defektološki tretman na osnovu procene poremećaja, u zavisnosti od toga da li se radi o: praktognostičkim poremećajima, motornom debilitetu, poremećajima razvojnog nesklada, intelektualnoj insuficijenciji, itd.

Defektološki tretman se realizuje primenom različitih defektoloških procedura u radu sa decom: senzornom integracijom /podsticanje razvoja čulne integracije u dece, koja se realizuje u senzornoj sobi ustanove/; reedukacijom psihomotornog razvoja u defektološkim kabinetima; i edukacijskom korepeticijom dece predškolskog i školskog uzrasta.

Defektolog ustanove, kroz edukativne procedure, organizuje i realizuje odredjene oblike okupacione terapije odraslih korisnika naših usluga - u objektu dnevne bolnice.

Defektolog je član stručnog tima ustanove, i osim u gore navedenom, učestvuje u izradi defektoloških nalaza i savetodavnom radu .

Logoped specijalne bolnice radi na prevenciji, detekciji, dijagnostici i lečenju govorno - jezičkih poremećaja u dece sa cerebralnom paralizom i drugim razvojno - neurološkim poremećajima.

Logoped savetuje roditelje/pratioce/za rad sa pacijentima u vaninstitucionalnim uslovima.

U radu, logoped koristi različite dijagnostičke testove, edukativne setove i logopedske aparate .

Logoped je član stručnog tima ustanove i učestvuje u izradi stručnih nalaza.

AS1 22
AS1 23
AS1 5750
AS1 6627
AS1 5782
AS1 27
AS1 29
AS1 30
AS1 31
AS1 5789
AS1 33
AS1 34
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto A1
Foto A2
Foto A3
Foto A4
Foto A5
Fotoa 6
Foto S1
Fotos2
Foto S3
Foto S4
Foto D1
Foto Ds1
Fotod 2
Foto F3
Fotof4
Fotof5
Fotof6
Fotoff7
Fotoh1
Fotoh2
Fotoj1
Fotok1
Fotok2
Fotooo1
Foto;;
Fotol3
Fotop2
Fotoc1
Fotoc2
Fotoc3
Foton1
Foton 2
Foton3
Fotom1
Fotom2
Fotom3
Fotom4
Fotom5
Fotm6