Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Organizacija

Ambulantno-polikliničko odeljenje Stacionari Dnevna bolnica

Dnevna bolnica

Za decu i odrasle sa cerebralnom paralizom iz Beograda omogućen je i prijem u Dnevnu bolnicu. Uz timski pristup individualiziranom programu habilitacionog tretmana i pohađanje škole, omogućeno je bavljenje sportom, rad u ateljeu sa glinom i drugim likovnim materijalima i rad u kompjuterskom kabinetu opremljenim internetom. Za decu koja su završila osnovnu školu postoji program predprofesionalnog usmeravanja i profesionalnog osposobljavanja, u namenski opremljenim kabinetima, sa ciljem da olakša osamostaljivanje i uključivanje deteta u širu društvenu zajednicu.